ผู้นำ 4 ทิศ บริหารให้ตรงจุด สื่อสารให้ตรงใจ

(ทักษะการเป็นผู้นำ)

     "พนักงานในองค์กร" เปรียบสมือน "หัวใจหลักของธุรกิจ"

ดังนั้นการที่ผู้บริหาร หรือหัวหน้างาน ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะ

และดึงศักยภาพในด้านต่างๆ ของพนักงาน

จึงเป็นเรื่องที่ทุกองค์กรต่าง"จำเป็นต้องใส่ใจ" 

 

"ผู้นำ 4 ทิศ" หลักสูตรอบรมสำหรับผู้บริหาร หัวหน้างานและพนักงานที่พร้อมพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ


       เป็นศาสตร์จิตวิทยาในการเข้าถึง (เข้าใจ) คนทุกประเภท ถือเป็นทักษะสำคัญที่ทุกคนควรเรียนรู้ ไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งใด 

โดยเฉพาะระดับผู้จัดการหรือหัวหน้างาน ถือว่ามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างพลังและเสริมทีม ให้แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  

 

          วัตถุประสงค์หลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้อบรมได้วิเคราะห์ตัวเองถึงอุปนิสัยในระดับลึก และเรียนรู้ข้อดี-ข้อควรปรับปรุง ในการทำงานมากขึ้น
 • เพื่อลดความขัดแย้งในองค์กร จากการเรียนรู้บุคลิก นิสัยใจคอ และพฤติกรรมของเพื่อน-ทีมงานแต่ละคน ซึ่งจะนำไปสู่การมีทีมเวิร์คที่แข็งแกร่ง 
 • เพื่อเพิ่มความมั่นใจ สร้างภาวะผู้นำ รู้แนวทางในการพัฒนาตัวเอง และขยายขีดศักยภาพมากขึ้น
 • เพื่อให้ผู้อบรมได้วิเคราะห์เรียนรู้พฤติกรรมตัวตนของผู้อื่นที่ชัดเจนขึ้น ซึ่งช่วยให้สามารถออกแบบการสื่อสาร และการแสดงออกให้เหมาะสมตรงใจคู่สื่อสาร 
 • เพื่อให้ผู้อบรม สามารถวางแผนการมอบหมายงานในทีมได้ดีและเหมาะสมขึ้น

 

          เหมาะกับใคร?

 • ผู้บริหาร เจ้าของธุรกิจ ผู้จัดการสายงาน หัวหน้าทีม ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะและภาวะผู้นำ ฯลฯ

 

       รูปแบบการอบรม

 • ทฤษฎี 40% + ทำแบบทดสอบวิเคราะห์ 10% + ฝึกปฏิบัติจริง (เวิร์คช็อป) 50%

 

     หัวข้อการอบรม

 • MODULE 1 > เข้าใจความต่างแห่ง GENERATION
 1. ลักษณะและเป้าหมายของแต่ละ Generation
 2. ความแตกต่างของมุมมอง
 3. แอคชั่นยังไงให้ตรงใจคนแต่ละ Generation

 

 • MODULE 2 > เรียนรู้ตัวตน 
 1. วิเคราะห์ตนเองในมุมของเราและมุมมองคนอื่น
 2. คุณเป็นผู้นำลักษณะใด
 3. ผ่าบุคลิก ความคิด และพฤติกรรมของผู้นำแต่ละแบบ
 4. ทำอย่างไรจะเป็นผู้นำ 4 ทิศ

 

 • MODULE 3 > เรียนรู้และเข้าใจคนอื่น 
 1. วิเคราะห์พฤติกรรมคนในทีม
 2. ทฤษฎีพวกเดียวกัน
 3. ขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายร่วมกัน

 

 • MODULE 4 > สื่อสารอย่างไรให้คนฟัง คนเชื่อ และร่วมมือ
 1. Deep Listening เงียบให้ได้งาน สื่อสารให้ได้ใจ เทคนิคสร้างทีมแข็งแกร่งเป็นอันเดียวกัน 
 2. ผู้นำกับการโน้มน้าว
 3. สร้างวัฒนธรรมทีมงานให้มีความสุขร่วมกันแบบยั่งยืน

 

      ประโยชน์ที่องค์กรและผู้อบรมจะได้รับ 

 • รู้จักตนเองมากขึ้น ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตในด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
 • ความขัดแย้งในองค์กรลดลง เพราะได้เรียนรู้ทีมงานและวิเคราะห์คู่สื่อสารได้มากขึ้น
 • ผู้อบรมมี ภาวะผู้นำ มากขึ้น สร้างความเชื่อมั่นและเป็นต้นแบบให้กับเพื่อนร่วมงาน และคนในทีมได้
 • อ่านบุคลิก นิสัยของคู่สนทนาในเบื้องต้นออก
 • สร้างทีมงาน และวัฒนธรรมทีมให้แข็งแกร่ง

 

 

ประวัติอาจารย์ผู้สอน

 

OUR CLIANTS