HAPPY MIND HAPPY WORK

องค์กรแห่งความสุขและการสื่อสารในองค์กร

     หลักสูตร Inhouse training ที่เน้นสร้างองค์กรแห่งความสุข ปรับการสื่อสารในองค์กร 
แก้ไขปัญหาในองค์กรลดความขัดแย้ง ลดช่องว่างระหว่างวัย (Generation Gap) เข้าใจความต่าง ปรับจูนความเข้าใจของคนในองค์กร
 
"ทีมเวิร์คไม่แข็งแรง" จุดเริ่มต้นมาจากความรู้สึกภายในของแต่ละคนที่เปราะบาง เมื่อภูมิคุ้มกันทางอารมณ์ของพนักงานไม่แข็งแรง ความเข้าใจผู้อื่นทั้งในทีมเดียวกันหรือต่างส่วนงานจึงลดลง
 

เพราะสังคมปัจจุบัน ทำให้การใช้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปและอาจรวมถึงความสุขที่ลดลง ความแตกต่างและ การสื่อสารภายในองค์กร ที่ไม่เข้าใจระหว่างกัน อาจทำให้บางคนถึงขนาด "หมดไฟในการทำงาน และการใช้ชีวิต" ซึ่งไม่เพียงแต่ส่งผลแค่ตัวเราแต่อาจส่งผลกระทบกับเพื่อนร่วมงาน หัวหน้า ลูกน้องและคนใกล้ตัวโดยที่เราไม่ตั้งใจ

 

มาเพิ่มวัคซีนให้ทีม สร้างสมรรถนะการทำงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร พร้อมกับรู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างยืดหยุ่น เพื่อขับเคลื่อนให้การทำงานบรรลุเป้าหมายอย่างที่ทุกคนมีความสุข

 

     กับหลักสูตร "HAPPY MIND HAPPY WORK" เป็น Team Building ( ทีมบิวดิ้ง ) รูปแบบใหม่ ที่เหมาะกับการ แก้ไขปัญหาในองค์กร เพื่อเพิ่มความสุขในการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันแบบยั่งยืน


    โดยเราเชื่อว่า ความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรต้องไม่จบเพียงแค่การเล่นเกมส์สนุกๆ เท่านั้น เพราะหากเราไม่เข้าใจความแตกต่างของเพื่อนร่วมงานในระดับลึก เมื่อกลับเข้าออฟฟิศมาทำงานร่วมกัน "ความแตกต่าง (ที่เราไม่เข้าใจ) ก็ยังจะสร้างความแตกแยกได้เสมอ" 

     คอร์สอบรม องค์กร หลักสูตร "Happy Mind Happy Work" จึงเน้นเพิ่มศักยภาพการทำงานให้กับพนักงานในองค์กรทุกระดับ ด้วยการเริ่มจากสร้างความสุขภายในใจ เรียนรู้ตัวตนระดับลึก เพื่อเพิ่มความมั่นใจและความศรัทธาในศักยภาพของตัวเองมากขึ้น พร้อมเข้าใจความแตกต่างระหว่างเพื่อนร่วมงาน ซึ่งจะช่วยสร้างทีมเวิร์คให้แข็งแกร่งแบบยั่งยืนยิ่งขึ้น
 

 " คุณไม่สามารถลดความขัดแย้งในองค์กรได้ ถ้าคุณยังขัดแย้งภายในตัวเอง "


วัตถุประสงค์หลักสูตร
1. เพื่อให้ผู้อบรมได้รู้จักตัวเอง และวางเป้าหมายทั้งในการทำงานและชีวิตส่วนตัวได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยผ่านกระบวนการปรับกรอบความคิด (Mind Set) 
2. เพื่อให้เกิดความเคารพ เห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้น ซึ่งช่วยในเรื่องเพิ่มความมั่นใจ และขยายขีดศักยภาพในตัวเอง
3. เพื่อให้ผู้อบรมได้วิเคราะห์เรียนรู้พฤติกรรมตัวตนของตัวเองที่ชัดเจน เพื่อนำมาปรับใช้กับการสื่อสารภายในองค์กร และระหว่างบุคคล
4. เรียนรู้เทคนิคการสื่อสาร เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีและเพิ่มความสุขในการทำงาน
5. เพื่อปรับมุมมอง ความรู้สึกที่มีต่อเหตุการณ์ต่างๆ ให้เป็นด้านบวกมากขึ้น (Positive Thinking)
6. เพื่อเคารพความต่างของกันและกัน สร้างความสัมพันธ์ในองค์กรและทีมงาน ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

 

รูปแบบการอบรม
ทฤษฎี 20% + ทำแบบทดสอบวิเคราะห์ 10% + ฝึกปฏิบัติจริง (เวิร์คช็อป) 70%

 

หัวข้อกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างพลังแห่งความสุข

• Mindset  for Goal : กำหนดทิศทางแห่งความสำเร็จเพื่อพิชิตเป้าหมายร่วมกัน

• Happy Mind รักษาใจให้มีความสุข คิดบวก และเคารพตัวเองอยู่เสมอ

• รู้จักตนเองและผู้อื่นให้มากขึ้น ด้วยทฤษฎีและเครื่องมือวิเคราะห์พฤติกรรม เพื่อนำมาออกแบบการสื่อสารระหว่างกันและใช้ชีวิตร่วมกันในองค์กรอย่างมีความสุข

• Positive Word คำพูดคิดบวก

• การเปิดใจเพื่อนร่วมงานและคู่สื่อสาร โดยใช้ทฤษฎี Rapport Technic

• Happy Team Work : เวิร์คช็อปเพื่อสร้างทีมเวิร์คที่แข็งแกร่ง ปรับทัศนคติ คิดบวก เพื่อสร้างสุขในการทำงาน

 

ผลลัพธ์ที่ได้รับหลังจบคลาสเทรนนิ่งและเวิร์คช็อป

 - ผู้อบรมจะได้ค้นพบพลังและศักยภาพในตัวเอง เพื่อนำไปพัฒนาผลงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

-  รู้จักตัวเอง และเรียนรู้ เข้าใจผู้อื่นได้มากยิ่งขึ้น

- ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในองค์กรดีขึ้น เพราะเข้าใจกันและกัน จึงเกิดความร่วมมือกันได้อย่างดี

- เคารพตัวเอง และเคารพผู้อื่น

- มีเป้าหมายในการทำงานชัดเจน และมั่นใจในการทำงานมากขึ้น

- มีมุมมองการใช้ชีวิตและทำงานในด้านบวกมากขึ้น

- รู้จักวิธีการสื่อสารเพื่อการเข้าถึงใจและสร้างความสุข

- มีทีมเวิร์คที่แน่นแฟ้นและทรงพลังแบบยั่งยืน

 

หมายเหตุ : หัวข้อและเนื้อหาอาจมีการปรับให้ตรงความต้องการและเป้าหมายของบริษัท/องค์กรได้ตามความเหมาะสม

 

#Collaboration #CollaborativeTeamwork

#การสื่อสารในองค์กร #การสื่อสารภายในองค์กร #หลักสูตรการสื่อสาารในองค์กร #หลักสูตรการสื่อสารภายในองค์กร

#ลดความขัดแย้งในองค์กร  #การสื่อสารเชิงบวก #สร้างพลังให้ทีม #สร้างความสัมพันธ์ในองค์กร #ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ #teambuildingราคา #หลักสูตรทีมบิวดิ้ง #หลักสูตรTeamBuilding #หลักสูตรอบรมพนักงาน

 

OUR CLIANTS

 

ทำไมเราถึงแตกต่าง?

• เราเป็นรายแรกในไทย ที่นำศาสตร์ภาพลักษณ์มาผนวกเข้ากับศาสตร์ด้านจิตวิทยามนุษย์ และอาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์ทั้งด้านการให้คำแนะนำภาพลักษณ์แบบองค์รวม ที่เน้นดึงพลังศักยภาพ (ที่ซ่อนเร้น) จากภายใน เพื่อส่งผ่าน เป็นการแสดงออกภายนอก พร้อมทั้งอยู่ในวงการธุรกิจเสื้อผ้า (เป็นเจ้าของแบรนด์) มากว่า 11 ปีจึงเข้าใจเรื่องการวิเคราะห์การแต่งกายเพื่อดึงพลัง ความมั่นใจอย่างมืออาชีพได้ลึกซึ้ง

• เราเน้นให้มีการฝึกปฏิบัติจริงในทุกหลักสูตร โดยจะ "ประยุกต์มาจากผลลัพธ์ที่ลูกค้าต้องการ เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำไปปรับใช้กับสถานการณ์จริง ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด"

• การนำจิตวิทยามาใช้ร่วมกับการสื่อสาร คือ ศาสตร์ที่สถาบันให้ความสำคัญ และผู้อบรมต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า " สนุก เข้าใจง่าย และได้ประโยชน์กับชีวิตตัวเอง และการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น "

• หลักสูตรของเรา ได้รับการการันตีจากผู้อบรมว่า หลังจากที่เรียนไปแล้ว สามารถนำไปใช้จริงได้

• หลักสูตรของเรา ได้รับการยอมรับจากบริษัทชั้นนำทั้งในประเทศ และต่างประเทศมากมาย

• ราคาหลักสูตรสมเหตุผล และสิ่งที่องค์กร-ผู้อบรมได้รับหลังจากจบคลาส คุ้มค่าเกินราคาอย่างแน่นอน