หลักสูตร การตั้งเป้าหมายและบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพ

 

หากองค์กรเปรียบเหมือนนาฬิกา ที่เป้าหมายหลักคือ การแสดงเวลาที่เที่ยงตรง
พนักงานทุกคนก็เสมือน เข็มชั่วโมง นาที  วินาที
ทุกส่วนล้วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์และมีผลกระทบกัน


หลายครั้งที่ตั้งเป้าหมาย แต่ไปไม่ถึง! หรืออาจเฉียดๆ  และบ่อยครั้งกว่าจะไปถึงก็เลยกำหนดที่วางไว้เสมอ
สุดท้ายก็โทษงานที่เยอะกองโต โทษภารกิจทั้งที่แพลนไว้และคิวแทรก หรือแม้กระทั่งโทษดินฟ้าอากาศ ฯลฯ 

คนประสบความสำเร็จทุกคนบนโลกนี้ มีเวลาเท่ากันกับเราคือ 24 ชม. ไม่เกินแม้วินาทีเดียว
และพวกเขาต่างให้ความสำคัญกับ “การบริหารเป้าหมาย”


คอร์ส “เทคนิคการตั้งเป้าหมายและบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพ” (GOAL SETTING & TIME MANAGEMENT) เป็นอีกหนึ่ง Signature Course ของสถาบันฯ คอร์สที่รวมเอาเทคนิคและเครื่องมือในการบริหารเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการเรียนรู้แบบ Activity Base Learning เพื่อเน้นให้ผู้อบรมได้ฝึกปฏิบัติจริงและเห็นภาพแห่งความสำเร็จชัดเจนยิ่งขึ้น
 
 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้อบรมได้รู้จัก เข้าใจพฤติกรรม และกระบวนความคิดพื้นฐานของตนเองได้ชัดเจนมากขึ้น
2. เพื่อเรียนรู้เทคนิคการตั้งเป้าหมายที่ทรงพลัง 
3. เพื่อให้รู้จักวิธีการจัดระบบความคิด แนวทางการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้รู้จักแนวทางในการวางแผนการทำงานและบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิผล
5. เพื่อช่วยให้การดำเนินชีวิตทั้งด้านการทำงานและส่วนตัวราบรื่นรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
 
คอร์สนี้เหมาะกับ
• บุคคลทั่วไปที่ต้องการจัดระบบชีวิต เพื่อประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
• ผู้บริหาร และหัวหน้า ที่ต้องการวางแผนงานเพื่อมอบหมายต่อ
• พนักงานในองค์การทุกหน่วยงาน ทุกฝ่าย ทุกระดับ
• ผู้ที่ชีวิตวุ่นวายงานล้นมือตลอดเวลา (แต่ไม่เสร็จ หรือไม่บรรลุเป้าหมายสักงาน)
• ผู้ที่อยากเพิ่มความสมดุลให้กับชีวิต (Work Life Balance) 
 
รูปแบบการอบรม
เน้น Activity Base Learning และ Learning by Doing
ทฤษฎี 20% + ทำแบบทดสอบวิเคราะห์ 10% + ฝึกปฏิบัติจริง (เวิร์คช็อป) 70%
 
 
หัวข้อการอบรม

MODULE 1 > เข้าใจเขา เข้าใจเรา (พื้นฐานสำคัญของการวางแผนและสื่อสาร)
  • ด้วยทฤษฎีวิเคราะห์พฤติกรรมบุคคล เพื่อให้รู้จักตนเองมากขึ้น และเห็นกระบวนความคิด การแสดงออกที่แตกต่างระหว่างคนแต่ละประเภท 
 
MODULE 2 > วางเป้าหมาย & แผนปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรม (GOAL SETTING & TIME MANAGEMENT)
  • ความสำคัญของการตั้งเป้าหมาย และการทำ Action Plan 
  • วิธีจัดลำดับความสำคัญของงานและบริหารเวลาด้วย Eisenhower Box
  • เวิร์คช็อปวิธีการกำหนดแนวทาง (แผนการ) ในภาพรวมเพื่อบรรลุเป้าหมาย โดยใช้เครื่องมือ Mind Map ช่วยสร้างความเข้าใจในภาพรวมของระบบงาน เช่น ใครเกี่ยวข้องและมีผลกระทบ, คาดการณ์-วิเคราะห์ตัวแปรและปัจจัยอื่นๆ ที่ทำให้งานสำเร็จหรืออาจเป็นอุปสรรค ฯลฯ
  • ทำให้แผนการที่วางแผนในขั้นแรกบรรลุเป้าหมายได้จริง ด้วยการทำระบบบริหารจัดการเวลาที่เหมาะสม (Time Management)
  • To Do List บันไดสำคัญพิชิตเป้าหมาย
 
ประโยชน์ที่ผู้อบรมจะได้รับ 
- รู้จักตนเอง และกระบวนความคิดของผู้อื่นได้ชัดเจนมากขึ้น
- ทีมงานเดินไปในทิศทางเดียวกัน และร่วมกันทำงานให้บรรลุผลสำเร็จได้เร็วขึ้น
- วางแผนการทำงาน และบริหารเวลาทั้งเรื่องงานและส่วนตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- จัดการระบบความคิด และแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดมากขึ้น
- ได้เครื่องมือในการทำงานเป็นทีมให้เกิดผลลัพธ์ที่ราบรื่นและรวดเร็วยิ่งขึ้น
- ชีวิตมีความสมดุลมากขึ้นระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว

------------------------
 
สอบถามและขอรายละเอียดเพิ่มเติม
- ผู้ช่วยวิทยากร คุณธนพร ค้าเจริญ (อ้วน) มือถือ 099-456-3224
- โดยตรงกับวิทยากร อาจารย์วราลักษณ์ สมัญญากุล มือถือ 093-996-4165 
- Line : @valalak_imagepower (มี @ ข้างหน้าด้วยค่ะ)
 

 
Visitors: 46,623